Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
1.소형 경량화이므로 운반 조립 및 해체가 쉽다.
2. 높이가 협소한 장소에 설치가 가능하다.
3.웜-기어 타입으로 소음/진동이 없다.
 
 

Model
No.

Power Speed Impeller Type Agitator Shaft & Impeller
KW HP R.P.M R.P.M Type Blade Stage A B C B.C.D O.D N-Z Ød ØD L
JWM-30 0.2 1/4 30
~
350
120
~
350
Propeller 3 1~2 200 320 120 Ø90 Ø120 4-Ø10 20 Mixing Shaft길이(L)와 Impeller
크기(ØD)는 탱크
크기에
따라
변경됨
JWM-40 0.2~
0.4
1/4~1/2 215 350 120 Ø90 Ø120 4-Ø10 22
JWM-50 0.4~
0.75
1/2~1 245 390 120 Ø120 Ø150 4-Ø12 30
JWM-63 0.4~
1.5
1/2~2 300 445 150 Ø150 Ø180 4-Ø12 30
JWM-75 0.75~
2.2
1~3 30
~
90
Paddle 4 1~2 380 565 150 Ø240 Ø280 4-Ø14 35
JWM-90 1.5~
3.7
2~5 430 615 150 Ø280 Ø320 4-Ø20 40
JWM-105 2.2~
7.5
3~10 500 750 200 Ø320 Ø360 4-Ø20 50
JWM-130 3.7~
11
5~15 600 855 200 Ø380 Ø430 4-Ø25 55
JWM-150 5.5~
15
7.5~20 620 940 200 Ø380 Ø430 4-Ø25 60