Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
1. 대용량 고점도 Tank에 적합
2. Gland Packing 및 Mechanical Seal/
   Compound Packing/Water Seal/Rip seal을
   장착할 수 있다.
3. 교반목적 및 탱크 규격에 따라 임펠러 형상/
   크기를 적용, 탁월한 교반효과를 얻을 수 있음.
4. 교반제품에 따라 하부 믹싱축 및 임펠러를    Rubber/Teflon/P.E/F.R.P Coating을 할 수 있음.
5. 교반기하부 유니트 체결 후렌지 규격을
    KS(10kg/㎠)로 적용하였음.
6. 하기 사양외 주문 제작 가능
 
 
<DCVF> <DCVG> <DCVM>
     
 
 

Model
No.

Power RPM DIMENSIONS
Agitator Mising Shaft & Impeller
kw HP A B B1 C B.C.D O.D N-Z d ØD L
DCVF/G/M-03 0.4~2.2 1/2~3 13~
300
445 370 590 150 Ø290 Ø330 12-Ø23 25-35 교반목적/
물성
Tank Size
에 따라
축길이
(L)와
임펠러
크기 및
형상(ØD)는 변경됨
DCVF/G/M-05 1.5~3.7 2~5 585 370 590 150 Ø355 Ø400 12-Ø25 50-80A
DCVF/G/M-06 3.7~7.5 5~10 640 434 654 150 Ø355 Ø400 12-Ø25 65-100A
DCVF/G/M-07 5.5~11 7.5~15 745 588 808 200 Ø445 Ø490 16-Ø25 80-125A
DCVF/G/M-08 7.5~15 10~20 810 588 808 200 Ø445 Ø490 16-Ø25 80-125A
DCVF/G/M-10 11~22 15~30 945 705 930 200 Ø510 Ø560 16-Ø27 100-150A
DCVF/G/M-11 15~37 20~50 1065 805 1070 250 Ø565 Ø620 20-Ø27 125-200A
DCVF/G/M-12 15~37 20~50 1100 805 1070 250 Ø565 Ø620 20-Ø27 125-200A
DCVF/G/M-13 22~45 30~60 1175 900 1180 250 Ø620 Ø675 20-Ø27 125-200A